ประเภทหมวกนิรภัยตาม ANSI Standard Z89.1-2003

หมวกนิรภัย (Protective Helmet, Safety Helmet) หมายถึง หมวกที่ออกแบบเพื่อป้องกันศีรษะของผู้สวมใส่จากการตกกระแทก โดยอาจเพิ่มส่วนป้องกันอื่นๆด้วยก็ได้

ประเภทของหมวกนิรภัย

ตามมาตรฐาน ANSI Z89.1-2003 แบ่งหมวกนิรภัยออกได้ตามลักษณะของการกันกระแทก และการกันไฟฟ้า ดังนี้

หมวกนิรภัย ประเภทที่ 1

หมวกนิรภัยประเภทนี้จะถูกออกแบบให้สามารถกันกระแทกจากด้านบน แต่ไม่ออกแบบสำหรับกันกระแทกจากด้านข้าง

 safety-helmet-2

 

 

 

 

 

หมวกนิรภัย ประเภทที่ 2

หมวกนิรภัยประเภทนี้จะถูกออกแบบให้สามารถกันกระแทกได้ทั้งจากด้านบนและด้านข้าง

safety-helmet-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.368-2554 ได้กำหนดชนิดของหมวกนิรภัยตามลักษณะการใช้งาน 3 ชนิด คือ

หมวกนิรภัย ประเภทที่ E

หมวกนิรภัยประเภท E (Electrical) หมายถึงหมวกนิรภัยที่ใช้เพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุ และลดอันตรายอันเกิดจากตัวนำไฟฟ้าแรงดันสูง ทนแรงดันไฟฟ้าทดสอบ 20,000 โวลต์

หมวกนิรภัย ประเภทที่ G

หมวกนิรภัยประเภท G (General) หมายถึงหมวกนิรภัยที่ใช้เพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุ และลดอันตรายอันเกิดจากตัวนำไฟฟ้าแรงดันต่ำ ทนแรงดันไฟฟ้าทดสอบ 2,200 โวลต์

หมวกนิรภัย ประเภทที่ C

หมวกนิรภัยประเภท C (Conductive) หมายถึงหมวกนิรภัยที่ใช้เพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุเท่านั้น

การระบุเครื่องหมาย

หมวกนิรภัยควรจะมีชื่อ หรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิต วันที่ผลิต เครื่องหมายมาตรฐาน ANSI และขนาดหมวก