ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Eye Protection)

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สามารถแบ่งตามประเภทการใช้งานได้ ดังนี้ 1.แว่นครอบตา แว่นครอบตา อาจแบ่งย่อยออกไปอีก ตามลักษณะของการใช้งาน ได้ดังนี้: 1.1 แว่นครอบตาสำหรับใช้กับงานเจียร์ (IMPACT GOGGLE):  โดยปกติทั้งตัวกรอบแว่นและเลนส์ทำด้วยพลาสติกใส ลักษณะของแว่นครอบตาชนิดนี้จะมีรูพรุนเล็กๆ เป็นจำนวนมากอยู่โดยรอบกรอบแว่น (เพื่อระบายความร้อนที่ออกจากผู้ใช้ไปสู่ภายนอกในขณะปฏิบัติงาน เลนส์ของแว่นจะมีลักษณะเป็นแผ่นเดียวกันตลอด ไม่แยกจากกัน มีความหนาโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.04 นิ้ว สำหรับป้องกันฝุ่นหรือเศษของวัสดุที่เจียร์ เช่น หิน เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ   1.2 แว่นครอบตาสำหรับใช้กับงานเจียร์ และป้องกันสารเคมี (CHEMICAL & IMPACT GOGGLE):  แว่นครอบตาชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากกว่าชนิดแรก เพราะสามารถใช้งานได้มากกว่า กล่าวคือ ใช้สำหรับป้องกันสารเคมีกระเด็นและเศษหรือฝุ่นจากงานเจียร์ปลิวเข้าตา ลักษณะโดยทั่วไปของแว่นครอบตาชนิดนี้คล้ายกับชนิดแรก จะต่างกันก็เพียงการระบายความร้อนออกสู่ภายนอกแว่นเท่านั้น กล่าวคือแว่นครอบตาชนิดนี้จะใช้ลิ้นระบาย (EXHAUST VALVE) ระบายความร้อนออกสู่ภายนอกแว่นแทน ซึ่งโดยมากจะมีอยู่ด้วยกัน 4-6 ลิ้นรอบกรอบแว่น ส่วนเลนส์จะเป็นชนิดเดียวกันกับชนิดแรก   1.3 แว่นครอบตาสำหรับใช้ป้องกันสารเคมี ควันและงานเจียร์ (CHEMICAL […]

ประเภทหมวกนิรภัยตาม ANSI Standard Z89.1-2003

หมวกนิรภัย (Protective Helmet, Safety Helmet) หมายถึง หมวกที่ออกแบบเพื่อป้องกันศีรษะของผู้สวมใส่จากการตกกระแทก โดยอาจเพิ่มส่วนป้องกันอื่นๆด้วยก็ได้ ประเภทของหมวกนิรภัย ตามมาตรฐาน ANSI Z89.1-2003 แบ่งหมวกนิรภัยออกได้ตามลักษณะของการกันกระแทก และการกันไฟฟ้า ดังนี้ หมวกนิรภัย ประเภทที่ 1 หมวกนิรภัยประเภทนี้จะถูกออกแบบให้สามารถกันกระแทกจากด้านบน แต่ไม่ออกแบบสำหรับกันกระแทกจากด้านข้าง             หมวกนิรภัย ประเภทที่ 2 หมวกนิรภัยประเภทนี้จะถูกออกแบบให้สามารถกันกระแทกได้ทั้งจากด้านบนและด้านข้าง               สำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.368-2554 ได้กำหนดชนิดของหมวกนิรภัยตามลักษณะการใช้งาน 3 ชนิด คือ หมวกนิรภัย ประเภทที่ E หมวกนิรภัยประเภท E (Electrical) หมายถึงหมวกนิรภัยที่ใช้เพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุ และลดอันตรายอันเกิดจากตัวนำไฟฟ้าแรงดันสูง ทนแรงดันไฟฟ้าทดสอบ 20,000 โวลต์ หมวกนิรภัย […]

มาตรฐานรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoes)

กฎหมายและข้อบังคับมาตรฐานรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoes) กฎหมาย ข้อบังคับ รวมไปถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของทุกประเทศทั่วโลก จะกำหนดให้มีการสวมใส่รองเท้านิรภัยหรือรองเท้า safety ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่หรือบริเวณที่มีแนวโน้มที่คนงานจะได้รับบาดเจ็บที่เท้า ทั้งวัสดุกลิ้งหรือหล่นทับ สะดุดหรือเตะวัตถุต่างๆ เหยียบโลหะ แหลมคม ถูกไฟฟ้าดูดหรือช็อต ฯลฯ ตัวอย่างเช่น กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของประเทศสหรัฐอเมริกามีด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่ 1) OSHA 1910.132 (d): Hazard assessment within your plant environment: ข้อบังคับในการประเมินอันตรายภายในโรงงาน 2) OSHA 1910.136: Occupational foot protection, general requirements: ข้อบังคับ ทั่วไปในการป้องกันเท้าขณะปฏิบัติงาน 3) OSHA 1910.132 (f) a, iv, v: Employee training and fitting for protective footwear compliance: […]

อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE)

อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทำงานเพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงาน เช่น เสียงดัง แสง สารเคมี ความร้อน การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นเข้าตา วัสดุหล่นกระแทก หรือทับ เป็นต้น การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีการป้องกัน อันตรายจากการทำงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะยึดหลักการป้องกัน ควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานก่อนโดยการแก้ไขปรับปรุงทางวิศวกรรม การกั้นแยกไม่ให้ปะปนกับสิ่งอื่น หรือการใช้เซฟการ์ดแบบต่าง ๆ หรือการที่จะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนกรรมวิธีการทำงาน ส่วนในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงนำวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาชประกอบด้วย เพื่อช่วยป้องกันอวัยวะของร่างกายในส่วนที่ต้องสัมผัสงานมิให้ประสบอันตรายจากภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงานอยู่ได้   ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่  อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection Equipment) สวมใส่เพื่อป้องกันส่วนของเท้า นิ้วเท้า หน้าแข้ง ไม่ให้สัมผัสกับอันตรายจากการปฏิบัติงาน มีหลายชนิด ได้แก่ รองเท้านิรภัย (Safety Shoes) ชนิดหัวรองเท้าเป็นโลหะ สามารถรับน้ำหนักได้ 2,500 […]